Inntakskriterier og prioriteringer

 

Utdanningsetaten i Oslo har formulert følgende krav og prioriteringer

 

Inntak til videregående opplæring ved Kongsskogen, Eikelund og Kirkeveien skoler

 • Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1. (Opplæringsloven § 3-1). Alle elever med ungdomsrett som søker videregående opplæring må søke på vigo.no.

 

 • Ungdom med psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rushistorikk som har behov for annen organisering, kan i tillegg søke om plass på Kongsskogen, Eikelund og Kirkeveien videregående skoler på eget skjema.

 

 • Ungdom ved Eikelund og Kongsskogen videregående skoler har elevstatus. Eikelund vgs: Elevende tas inn som deltidselever etter §6-5 i forskrift til opplæringsloven. En deltidselev tar mindre opplæring enn det som er fastsatt i et fullstendig utdanningsprogram på Vg1, Vg2 eller Vg3. 
  Kongsskogen vgs: Elevene tas inn som fulltidselever eller deltidselever (se over) etter §6-5 i forskrift til opplæringsloven. En fulltidselev er en elev som er tatt inn til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1, Vg2 eller Vg3.
  Deltidselever blir tatt inn til videregående opplæring etter fulltidselever. En elev som er tatt inn som fulltiselev kan dersom det er tungtveiende grunner til i stedet få innvilget søknad om å bli deltisdelev.

 

 • Ungdom ved Kirkeveien videregående skole har privatiststatus.   

 

Målgruppen for skolene er elever som oppfyller følgende kriterier:

 • Elever med psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rushistorikk
 • Elever som er i behandling
 • Elever som har behov for opplæring i mindre grupper og tettere oppfølging og et tilbud der fagene kan tas over lengre tid.

 

Ved inntak benyttes følgende prioriteringsrekkefølge blant de som tilhører målgruppen:

 1. Ungdom med rett til videregående opplæring, jfr § 3-1 i opplæringslova
 2. Voksne i kategori 3, 4 og 5 (nedenfor) som har startet et løp og har fullføringsrett eller voksenrett
 3. Unge voksne (under 25 uten ungdomsrett) som ikke har fullført videregående opplæring
 4. Unge voksne (under 25 uten ungdomsrett) som har fullført et treårig løp, men har mange enkeltfag som ikke er bestått
 5. Voksne (over 25) som har rett til videregående opplæring som voksne

 

Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsskjema for Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videregående skoler
 • Uttalelse om elevens vansker og behov i videregående opplæring fra PPT, BUP, DPS o.a.
 • Oversikt over tidligere støttetiltak og plan for videre behandling
 • Uttalelse fra innsøkende instans
 • Vitnemål fra grunnskolen og karakterutskrifter, eller annen godkjent vurdering
 • Eventuelle arbeidsattester

 

Kriterier for vurdering av søknadene i prioritert rekkefølge:

 • Søknader med nødvendig dokumentasjon, mottatt innen frist (1.mars)
 • Målet er studiekompetanse eller yrkeskompetanse
 • Elever som allerede har plass, har fortrinn til samme skole
 • Elever fra Eikelund som skal fortsette på Kongsskogen for å fullføre, prioriteres til inntak på Kongsskogen før elever fra andre ordinære videregående skoler
 • Avsluttet seks fag til generell studiekompetanse ved en av skolene
 • Elev er i målgruppen og kan dokumentere at han/hun er i behandling
 • Sakkyndig har vurdert at søker har behov for fysisk tilrettelegging i form av et lite og oversiktlig læringsmiljø
 • Sakkyndig har vurdert at søker har behov for
  • organisatorisk tilretteligging i mindre grupper
  • et lite og oversiktlig læringsmiljø
  • personale med kompetanse på psykiske vansker

 

Søkere som fyller flest kriterier blir prioritert i inntaket. I ellers like tilfeller vil søkere med høyere karaktersnitt prioriteres

 

Utfyllende inntakskriterier og krav for søkere til Kirkeveien vgs

Skolens mandat har fra 1968 vært å tilby undervisning som et ledd i behandling og rehabilitering av unge mennesker med rusproblemer og psykiske vansker. Deres behov for skolegang er definert gjennom et samarbeid med behandler og NAV. Det er elevens behov for og nytte av dette tilbudet som er avgjørende for inntak.

 

Inntakskriterier

Søkere blir prioritert i tre kategorier.
Den er den samlede vurderingen som avgjør hvorvidt søkeren får plass.

Behandler

 • Søkere fra spesialisthelsetjenesten i Oslo
 • Søkere fra institusjoner tilknyttet OUS
 • Søker fra institusjoner tilknyttet de andre sykehussonene i Oslo (Ahus, Lovisenberg, Diakonhjemmet)
 • Søkere fra kommunale rusinstitusjoner med målsetting om yrkesrettet aktivitet og rusfrihe
 • Andre søkere.

Alder og rettighet

 • Søkere med ungdomsrett.
 • Søkere under 26 år uten fullført videregående
 • Søkere uten fullført studiekompetanse
 • Andre søkere

Mål og motivasjon for skolegang

 • Søkere med en utarbeidet behandlingsplan for rusfrihet/tilfriskning
 • Elever med en aktivitetsplan/individuell plan fra NAV med mål om studiekompetanse eller fellesfag for yrkesfag
 • Hvor lenge eleven har vært rusfri ved tidspunktet for kartleggingssamtalen.

 

For søkere gjelder følgende krav:

Søknad må inneholde:

 • dokumentasjon på at søker er i behandling innen rusbehandling/ psykisk helsevesen
 • dokumentasjon fra innsøkende instans om hvorfor søker ikke vil klare et ordinært videregående tilbud og hvorfor de vil dra nytte av tilbudet ved Kirkeveien vgs.
 • uttalelse fra behandler som sannsynliggjør at søker kan klare å gjennomføre fagene som tilbys ved Kirkeveien vgs.

 

Søker må:

 • ha som mål å gjennomføre fag for videregående
 • hvis de har  rusbakgrunn, ha et uttalt ønske om å bruke tilbudet ved Kirkeveien vgs.
  som en hjelp i å være rusfri og aktivt arbeide for å være rusfri.
 • ha et uttalt ønske om å bruke dette skoletilbudet til å øve inn struktur og rutiner i hverdagen.
 • innen kartleggingssamtalen fremskaffe vitnemål og karakterutskrifter
 • hvis de er aktulle for inntak, gjennomføre en kartleggingssamtale med skolens inntaksteam.
 • for å opprettholde søknaden skrive under på at:
  • de aksepterer skolens regelverk for rusfrihet og praksis med tverretatlig samarbeid.
  • de vil bruke skoletilbudet slik det er beskrevet over.

 

Elever som ikke møter til kartleggingssamtale, eller som ikke har som mål å bli rusfrie, får ikke plass.