Hovedseksjon

Individuell oppfølging

Daglig og uformell kontakt

Lærere og elever på Kirkevein vgs. omgås daglig. Vi spiser lunsj på samme kjøkken og ser hverandre ofte. Mesteparten av kontakten mellom kontaktlærer og elev er uformell. Det er alltid åpen dør og man trenger ikke å avtale et møte for å snakke med kontaktlæreren sin. Man trenger ikke engang å banke på, for døra er åpen!

 

Formelle samtaler

Selv om om det allermeste av kontakten mellom lærere og elever er uformell og fra dag til dag er det formålstjenlig med noen faste møter.  Det er fem slike møter i året.

 

Innskrivningssamtalen

Før skolestart innkalles alle elever til en såkalt innskrivningssamtale. Her avtaler elev og kontaktlærer hvilke fag eleven få undervisning i, ut i fra elevens forutsetninger. I denne samtalen tas det med i betraktningen de faglige forutsetningene og hvilke andre forpliktelser og oppgaver eleven har til daglig. Dette kan f.eks. være egne barn, behandlig eller deltidsarbeid. Ut fra dette lager eleven og kontaktlæreren en plan for eleven.

 

Seksukers-samtalen

Etter omtrent seks uker skal elev og kontaktlærer gjøre opp status. Man klargjør hvordan eleven trives på skolen, hvordan det fungerer i fagene og om det skal gjøres endringer i elevens plan.

 

Fagsamtale før jul

Dette er en samtale mellom faglærer og den enkelte elev. Her oppsummeres halvåret som har gått. Men ser på hvordan eleven har fulgt opp undervisningen, hvordan den faglige utviklingen er og om det er noe eleven eller læreren kan eller bør gjøre anderledes.

Det blir også besluttet om eleven skal melde seg opp til eksamen, eller ikke.

 

Vårsamtalen

Dette er en samtale mellom elev og kontaktlærer. I denne samtalen tar man opp hvordan eleven ligger an i forhold til eksamen, og hva eleven planlegger for neste høst. Eleven får her bistand til å søke videre utdanning, eller hvis eleven planlegger å fortsette på Kirkeveien til å  søke om dette.

 

Sommersamtalen

Dette er også en samtale mellom elev og kontaktlærer. Her oppsummeres året og man tar opp hva som fungerte godt og hva som kan gjøres bedre. Forslag til forbedringer tas mot med takk!

 

Undervisningen

Undervisningen ved Kirkeveien vgs. skjer i både små og litt større grupper. Undervisningen i klasserommet skiller seg i mindre grad fra undervisning i normalskolen, med unntak av gruppestørrelsen. Det som særpreger undervisningsarbeidet ved Kirkeveien vgs. er arbeidet med og oppfølgingen av den enkelte elev utenom klasseromsøktene. Lærerne er i svært stor grad tilgjenglige for spørsmål og bruker mye tid på å hjelpe elever med faglige spørsmål og arbeid med fag og arbeidsoppgaver. Et eksempel er de såkalte "Regneverkstedene" hvor mattelærere setter av tid til å være tilgjengelig i klasserommet mens elevene arbeider med oppgaver. Ellers er døra til lærernes arbeidsplasser alltid åpen, og alle lærere er innstillt på å svare på elevenes spørsmål når de har det, og ikke be dem vente til neste undervisningsøkt.

 

Elevene ved Kirkeveien vgs. går opp til eksamen som privatister. Dette betyr av lærerne på Kirkeveien vgs. ikke setter gjeldende karakterer på elevene. De fungerer som rene hjelpere og fagpersoner som har som eneste mål, i faglig sammenheng, å gi elevene best mulig kompetanse og best mulig karakter til eksamen.  På denne måten unngår vi den uheldige dobbeltrollen som mange av våre elever tidligere har hatt dårlig erfaring med. Man trenger ikke å bruke  tid og krefter på å tenke på om læreres eventuelle sympatier eller antipatier virker inn på resultatet. Man trenger trenger heller ikke som elev å bruke tid og krefter på å manøvrere i rommet mellom læring og vurdering. Man kan bruke alle sine krefter og all sin tid på å læring.

 

Mange av våre elever har tidligere mislyktes i normal-skolen. Ved å tilby en privatist-ordning hvor elevene gjøres ansvarlige og rykkes ut av gamle og uheldige atferdsmønstre, og hvor vi fungerer som hjelpere som er villige til å møte elevene der de er, og som  elevene har tillit til, og tør å vise sine svake sider til  oppnår vi  gode resultater.