Inntakskrav

Utdanningsetaten i Oslo har formulert følgende krav og prioriteringer:

Inntak til videregående opplæring ved Kongsskogen, Eikelund og Kirkeveien skoler: 

 • Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1. (Opplæringsloven § 3-1). Alle elever med ungdomsrett som søker videregående opplæring må søke på vigo.no.
 • Ungdom med psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rushistorikk som har behov for annen organisering, kan i tillegg søke om plass på Kongsskogen, Eikelund og Kirkeveien videregående skoler på eget skjema.
 • Ungdom ved Eikelund og Kongsskogen videregående skoler har elevstatus. Eikelund vgs: Elevende tas inn som deltidselever etter §6-5 i forskrift til opplæringsloven. En deltidselev tar mindre opplæring enn det som er fastsatt i et fullstendig utdanningsprogram på Vg1, Vg2 eller Vg3.
 • Kongsskogen vgs: Elevene tas inn som fulltidselever eller deltidselever (se over) etter §6-5 i forskrift til opplæringsloven. En fulltidselev er en elev som er tatt inn til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1, Vg2 eller Vg3.
 • Deltidselever blir tatt inn til videregående opplæring etter fulltidselever. En elev som er tatt inn som fulltiselev kan dersom det er tungtveiende grunner til i stedet få innvilget søknad om å bli deltisdelev.
 • Ungdom ved Kirkeveien videregående skole har privatiststatus.

Målgruppen for skolene er elever som oppfyller følgende kriterier:

 • Elever med psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rushistorikk
 • Elever som er i behandling
 • Elever som har behov for opplæring i mindre grupper og tettere oppfølging og et tilbud der fagene kan tas over lengre tid.


Ved inntak benyttes følgende prioriteringsrekkefølge blant de som tilhører målgruppen:

 • Ungdom med rett til videregående opplæring, jfr § 3-1 i opplæringslova
 • Voksne i kategori 3, 4 og 5 (nedenfor) som har startet et løp og har fullføringsrett eller voksenrett
 • Unge voksne (under 25 uten ungdomsrett) som ikke har fullført videregående opplæring
 • Unge voksne (under 25 uten ungdomsrett) som har fullført et treårig løp, men har mange enkeltfag som ikke er bestått
 • Voksne (over 25) som har rett til videregående opplæring som voksne


Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsskjema for Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videregående skoler
 • Uttalelse om elevens vansker og behov i videregående opplæring fra PPT, BUP, DPS o.a.
 • Oversikt over tidligere støttetiltak og plan for videre behandling
 • Uttalelse fra innsøkende instans
 • Vitnemål fra grunnskolen og karakterutskrifter, eller annen godkjent vurdering
 • Eventuelle arbeidsattester


Kriterier for vurdering av søknadene i prioritert rekkefølge:

 • Søknader med nødvendig dokumentasjon, mottatt innen frist (1.mars)
 • Målet er studiekompetanse eller yrkeskompetanse
 • Elever som allerede har plass, har fortrinn til samme skole
 • Elever fra Eikelund som skal fortsette på Kongsskogen for å fullføre, prioriteres til inntak på Kongsskogen før elever fra andre ordinære videregående skoler
 • Avsluttet seks fag til generell studiekompetanse ved en av skolene
 • Elev er i målgruppen og kan dokumentere at han/hun er i behandling
 • Sakkyndig har vurdert at søker har behov for fysisk tilrettelegging i form av et lite og oversiktlig læringsmiljø
 • Sakkyndig har vurdert at søker har behov for: 
  • organisatorisk tilretteligging i mindre grupper
  • et lite og oversiktlig læringsmiljø
  • personale med kompetanse på psykiske vansker

Søkere som fyller flest kriterier blir prioritert i inntaket. I ellers like tilfeller vil søkere med høyere karaktersnitt prioriteres.