Hovedseksjon

Inntakskrav

Utdanningsetaten i Oslo har formulert følgende krav og prioriteringer ved opptak til Kirkeveien, Kongsskogen og Eikelund videregående skole.

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er elever med følgende tre kjennetegn:

 • har psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rus- og avhengighetsproblematikk
 • er i behandling / har en behandlerkontakt innenfor psykisk helse
 • har behov for opplæring i mindre grupper, tettere oppfølging og eventuelt et tilbud der fagene kan tas over lengre tid

Se den enkelte skoles hjemmeside for skolens tilbud av fag og utdanningsprogram og nærmere definering av målgruppen for tilbudene.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknader mottatt etter frist kan bli vurdert, se kriterier for prioritering av søknadene. Søknaden sendes til skolen som er satt som førsteønske.

Krav til hva søknaden må inneholde

Søkeren må benytte det fastsatte søknadsskjemaene for Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen videregående skole.

I tillegg søknaden inneholde følgende opplysninger eller vedlegg:

 • En dokumentasjon fra behandler om at søkeren er i behandling for psykiske, emosjonelle vansker og/eller rusavhengighet eller at behandlingen er planlagt å ta til ved skolestart:
  • Dokumentasjon skal om mulig angi plan for videre behandling

 • En uttalelse om søkerens vansker og behov i opplæringen fra PPT, BUP, DPS eller andre som er sakkyndige på søkerens vansker knyttet til opplæring.

 • En uttalelse fra søkeren om søkerens motivasjon for å søke tilbudet.

 • Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrifter, kompetansebevis eller annen godkjent vurdering.
  • Dersom søkeren har hatt helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten i grunnskolen, må sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om fritaket legges ved.

 • Om mulig en uttalelse fra innsøkende instans om søkerens vansker og behov i opplæringen som kommer i tillegg til den sakkyndige uttalelsen som angitt ovenfor

 • Dersom det foreligger: Søkerens aktivitetsplan fra NAV eller en individuell plan (IP)
  • Oppgi minimum kontaktinfo til NAV-kontoret i bydel og navnet på saksbehandler

 • Dersom søkeren har hatt spesialundervisning: Sakkyndig vurdering fra PPT, siste IOP og siste årsrapport fra spesialundervisningen

Manglende dokumentasjon kan gjøre at søknaden ikke blir behandlet.

Prioritering av søkere til ledige plasser

Søkeren må oppfylle kravene til hva søknaden skal inneholde for å få plass.

Oftest er det flere søkere som oppfyller disse kravene enn det er ledige plasser på aktuelle tilbud på skolene. Skolene foretar da en prioritering basert på om søknaden er mottatt innen fristen, skille mellom interne og nye søkere og prioritering ut fra rettigheter til opplæring. Innenfor hver av rettighetene prioriteres søkerne ut fra tilretteleggingsbehov og forutsetninger for å gjennomføre opplæringen.

Prioritering av søknader mottatt innenfor søknadsfrist

Søkere, som søker etter fristen, bli prioritert etter søkere som holder fristen.

For søkning til skoleåret 2019-2020 vil søknader som er mottatt innen 1. mars (som har vært tidligere frist) bli prioritert likt med søkere som har søkt innen 1. februar.

Prioritering av interne søkere

Søkere som allerede er elever på en av de tre skolene, prioriteres foran nye søkere, dersom:

 • Eleven mangler fag for å få generell eller spesiell studiekompetanse eller mangler andre nødvendige fag for å kunne gå videre i opplæringsløpet
 • Eleven har hatt en forsvarlig progresjon i opplæringen og kan nyttiggjøre seg videre opplæring

Prioritering av nye søkere ut fra rettigheter til opplæring

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge ut fra rettigheter til opplæring:

 1. Ungdom med rett til videregående opplæring, jf. § 3-1 i opplæringsloven
 2. Voksne i kategori 3, 4 og 5 (nedenfor) som har startet et løp, og har fullføringsrett eller voksenrett
 3. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som ikke har fullført videregående opplæring
 4. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som har fullført et treårig løp, men har mange enkeltfag som ikke er bestått
 5. Voksne (over 25 år) som har rett til videregående opplæring som voksne

Øvrig prioritering av nye søknader

Dersom det er flere nye søkere enn plasser innenfor en rettighetsgruppe, skal søkerne prioriteres ut fra følgende kriterier:

 1. Eleven har stort behov for den tilrettelegging skolene kan gi
 • Elevens søknad dokumenterer et stor behov for opplæring i mindre gruppe.
 • Elevens søknad dokumenterer et stort behov for tett oppfølging i opplæringen.
 • Elevens søknad dokumenterer at eleven har et stort behov for et lite og oversiktlig læringsmiljø.
 • Elevens søknad dokumenterer at eleven har et stort behov for personale med kompetanse på psykiske/sosiale vansker og/eller vansker knyttet til bruk av rusmidler.
 • Elevens søknad dokumenterer at eleven etter å ha prøvd ordinær videregående opplæring tidligere, ikke har kunnet gjennomføre denne på grunn av psykiske vansker.
 1. Eleven har forutsetning for å kunne gjennomføre opplæringen innenfor skolenes rammer
 • Eleven har læreforutsetninger for å kunne oppnå studie- eller yrkeskompetanse og har dette som målsetting.
 • Eleven er i stand til å møte til opplæringen og å gjennomføre denne sammen med andre elever når opplæringen er tilrettelagt i mindre grupper, og eventuelt når eleven kan bruke lenger tid på opplæringen ved å ta færre fag enn normal progresjon.

Skolens vurdering av kriteriene
Skolen (inntaksorganet) foretar en helhetlig vurdering av disse kriteriene der de vurderer i hvilken grad søkeren oppfyller hvert kriterium og hvor mange kriterier som blir oppfylt. Hvert av de to hovedkriteriene vektlegges likt.