Vår profil

Tverretatlig samarbeid

Kirkeveien vgs. sprang ut av et tverretatlig samarbeid, og har videreført dette aspektet også etter at at den flyttet til eget bygg i 1992. Elevene må alle ha en behandler som skolen kan samarbeide med. Denne behandlerkontakten kan ikke velges bort, men det er mange måter å bruke denne kontakten. Kvaliteten på det tverretalige samarbeidet med Psykiatrisk ungdomsteam, Ullevål gav skolen "Det nytter-prisen" i 1998.

 

NAV er også en viktig samarbeidspartner. De sørger for livsopphold for mange av elevene gjennom arbeidsavklaringspenger og de vedtar en individuell plan, som skal være med på å føre eleven ut i en selvstendig rolle i samfunnet. Mange får godkjent skolegangen ved Kirkeveien vgs. som en del av et behandlingsløp. Siden elevene da ikke bruker av "potten" på tre år, har man rom for for større grad av tilfriskning i løpet av tiden ved skolen. Dette utvider handlingsrommet til eleven, behandler og til skolen og gjør at skolen også kan fungere som helsemessig rehabilitering.

 

Rusfritt miljø og urinprøver

På Kirkeveien vgs. skal elevene være rusfrie også når de ikke er på skolen. Det er noe man som elev må være enig i når man takker ja til plass. Det er urinprøve to ganger i uken og elever som avgir positiv urinprøve blir permittert frem til prøvene igjen er rene. Det er ikke tillatt å snakke om rus eller fortelle om rusopplevelser. Dette for at rus ikke på noen måte skal være en del av dagene til elevene.

 

Elevene er hverandres støttespillere

En hovedmålsetning på Kirkeveien vgs. er å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø preget av engasjerte og samhandlende elever. Tanken har hele tiden vært at elevene er viktige støttespillere for hverandre. De har ofte svært forskjellig bakgrunn, men de har det til felles at de har eller har hatt problemer som har satt dem utenfor "normallivet". Alle er på ett eller annet stadium på veien mot å få kontroll på dette problemet. De som har kommet lengst kan være med å dra med seg de andre.