Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets mandat og oppgaver

Driftsstyret er skolens øverste organ og står i styringslinjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon

2 representanter og 2 vararepresentanter for elevene
2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte
3 representanter og 3 vararepresentanter som er eksterne
Rektor er saksbehandler for driftsstyret