Hovedseksjon

Ordensregler

1. Generell innledning

 • Elever har krav på undervisning, hjelp og rettleiing i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for skoleslaget.
 • Elever blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og personalet på skolen.
 • Elever forplikter seg til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer i samarbeid med de andre i skolesamfunnet.
 • Elever må rette seg etter de aktuelle bestemmelser i lov, reglement og instrukser, blant disse det reglement som Driftsstyret vedtar med hjemmel i Opplæringsloven.


2. Krav til elevene

 • Elever på Kirkeveien Videregående skole må ha en behandlerkontakt som samarbeider med skolen om elevens skolegang.
 • Elever må ha fast bopel og selv ta ansvar for å melde adresseendring.
 • For elever som er NAV-klienter, forutsetter vi et åpent og tett samarbeid med NAV når det gjelder fremdrift og fravær. Jf. andre kulepunkt på første side.
 • Elever plikter å sette seg inn i læreplaner og bruke IKT i egen læring i alle fag.
 • Elevene plikter å følge avtalt undervisning og møte til samtaler. Seks uker etter innskriving har vi en evalueringssamtale, hvor vi eventuelt i samarbeid med behandler vurderer videre skolegang.


3. Fravær

Elevene skal møte presis til timer og avtaler. Ved fravær skal eleven selv gi beskjed til skolen samme dag. Umeldt fravær kan medføre utskrivning etter individuell vurdering. Hvis skolen ikke får kontakt med elev ved umeldt fravær, kontakter skolen behandler eller NAV.


4. Permisjoner

Kontaktlærer kan innvilge permisjon for enkeltdager. Lengre permisjoner må avklares med behandler og/eller NAV.


5. Bøker og undervisningsmateriell

Skolen skaffer bøker i de fag det blir undervist i. Elevene låner bøkene etter ordinære erstatningsrettslige regler. Det vil si at bøker må leveres inn når eleven avslutter eller blir ferdig med faget, ellers blir eleven fakturert for kostnadene.


6. Skolemøtet

Det ukentlige skolemøtet er skolens forum for gjensidig informasjon. Alle lærere og elever må delta. Elevene har dessuten rett til egne elevrådsmøter uten lærere til stede.


7. Sosiale medier og mobiltelefon

 • Mobiltelefon skal være satt på lydløs i skoletimene.
 • Sosiale medier skal ikke brukes i undervisningstimene.


8. Røyking

Bruk av tobakk er forbudt på skolens område i skoletiden.


9. Rusmidler

Narkotikamisbruk, eller innføring av narkotika og/eller alkohol på skolen, medfører bortvisning. Det er heller ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler på skolens arrangementer eller eksamen. Elever som virker beruset vil bli bedt om å forlate skolens område.


10. Urinprøver

Skolen avgjør om en elev skal gå på faste urinprøver eller stikkprøver, men det kan bli tatt stikkprøver av alle elevene. Dette gjelder også elever som vanligvis ikke tar regelmessige urinprøver.
Dersom en elev er forhindret fra å møte til urinprøve, skal skolen ha beskjed, helst dagen før
Urinprøvene tas to ganger ukentlig på skolen. Prøvene kan også tas på institusjonen der elevene er tilknyttet. Institusjonen eller eleven selv har i så fall plikt til å informere skolen om positive prøver. Elevene har selv ansvar for å undersøke om medisiner/medikamenter de tar gir positive utslag på prøvene, og i så fall finne alternativer.

 • Positiv urinprøve medfører permittering.
 • Ikke avlagt urinprøve kan medføre permittering.

 

11. Konflikthåndtering

Kirkeveien vgs. skal være en mobbefri skole. Eventuelle konflikter mellom enkeltelever søkes løst ved hjelp av de involverte elevene og deres kontaktlærere. Ved eventuelle konflikter mellom elever og lærer skal rektor være konfliktmegler. Vold eller trusler om vold medfører utvisning. Krenkende adferd overfor medelever kan også medføre utvisning.

For øvrig gjelder Opplæringsloven og ordensreglement for Osloskolen